Личните предпазни средства са различни приспособления и предмети, които работниците използват за индивидуална защита от отделни професионални вредности, присъстващи в работната среда. Те са необходими при извършване на работа за отстраняването на различни аварийни ситуации при ремонт и контрол на различна производствена и химическа апаратура, при работа в закрити съдове и комуникации и наличие на вредни вещества в тях, при производствена дейност, свързана с отделянето на вредни пари, газове и токсични прахови аерозоли, при интензивна ултравиолетова и инфрачервена радиация, при работа с радиоактивни вещества и т.н. Значението на личните предпазни средства е особено голямо за тези видове производства и технологии, за които не са осигурени технологични и технически средства за вредно въздействащите фактори върху работещите. Необходимо е да се отбележи, че личните предпазни средства не премахват професионалните вредности, но отстраняват възможността за тяхното неблагоприятно въздействие, като се явяват допълнение към основните мероприятия, които се провеждат в различните отрасли на промишлеността и селското стопанство.
При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС).  

Личните предпазни средства трябва: 

1. да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск; 
2. да отговарят на условията на съответното работно място; 
3. да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват; 
4. да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.


Доставяме всякакви лични предпазни средства след предварителна, договорка и заявка!