“Про Файър Консулт“ ЕООД извършва планова профилактика на изградените системи за пожароизвестяване, като издава задължителните по наредба протоколи, които удостоверяват, че пожароизвестителната система на Вашия обект е в изправност и гарантира безопасността на хора, съоръженията и имущество.

Фирма “Про Файър Консулт“ ЕООД притежава свидетелство N: 718/23.06.2017 г. от Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР във връзка с чл. 129, ал.2, т. 1-5 от ЗМВР за поддържане и  обслужване на пожароизвестителни системи на територията на Р. България.

Фирма “Про Файър Консулт“ ЕООД прилага изискванията на CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“.  Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ. BS 5839-1:2013 – FiredetectionandfirealarmsystemsforbuildingsCode of practicefordesign, installation, commissioningandmaintenance of systemsinnon-domesticpremises. NFPA 72 National FireAlarmCode – Chapter 10 Inspection, Testing, andMaintenance.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *