logo

   

Фирма Про Файър консулт ЕООД предлага следните услуги:

- Консултации по прилагането на действащите експлоатационни и строителни  противопожарни нормативи. 
- Проучване и оценка на противопожарното състояние на обекти.
- Проектиране пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения и инсталации.
- Доставка на противопожарно оборудване, защитно облекло, индивидуални средства за защита, знаци, табели, противопожарни врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни съставки и др.
- Предлагане и провеждане на мерки за отстраняване причините за пожари, създаване на организация по пожарна и аварийна безопастност.
- Провеждане на инструктажи и обучение, юридическа консултация по всички въпроси, касаещи пожарната и аварийната безопастност.
- Представителство пред органите на Пожарна безопастност и защита на населението.
- Информационно обслужване по въпроси, касаещи пожарна и аварийна безопастност.
- Разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по пожарна и аварийна безопастност - изготвяне на схеми за евакуация, противопожарни досиета (правила) за обекти в експлоатация, планове за действие при бедствия, аварии и катастрофи.