logo

   

СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ, ТАБЕЛИ И ЗНАЦИ ( ЕВАКУАЦИЯ НА СГРАДИ )

Ние изготвяме планове и схеми за евакуация съответстващи на следните нормативните изисквания:
= БДС ISO 8421-6:2000 - Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация.
= НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Каталог на знаците за пожарна безопасност

 

 

  SE1SE2