logo

   

Фирма “Про Файър Консулт“ ЕООД притежава свидетелство N: 718/23.06.2017 г. от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР във връзка с чл. 129, ал.2, т. 1-5 от ЗМВР за поддържане и  обслужване на системи за управление на дим и топлина на територията на Р. България.

Контрол и поддържане на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина /ВСОДТ/

За създаване на перфектна организация по обслужването на инсталацията е необходимо ползвателя/собственика да определи и "Отговорното лице" за ВСОДТ
– това може да е "Отговорника по пожарна безопасност /ПБ/" за сградата или друго лице от сградата с подходящи за целта умения.
І. За системи с естествено отвеждане на дим и топлина – т.е. такива с димни люкове /димоотвеждащи прозорци/ и приточни отвори за свеж въздух:
Мероприятия, които "Отговорното лице" трябва да извършва всеки работен ден:
Трябва да се уверява в това, че:
1) панелът на устройството за управление и индикация /това е централата на ВСОДТ/ индицира нормална работа.
2) ръчните бутони за иницииране на пожар не са затрупани и достъпът до тях е свободен.
3) не е нарушена непроницаемостта и огнеустойчивостта на пасивните димни бариери /таванни екрани/ - ако има.
Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път в годината:
1) да проверява акумулаторните батерии на централата на ВСОДТ
2) да проверява функциите на централата – устройството за управление и индикация
3) да инициира подаване на сигнал за пожар и задейства отварянето на димните люкове /димоотвеждащите прозорци/ и приточните отвори
4) ако ВСОДТ функционира със собствени датчици, то да задейства всеки един ръчен и автоматичен
5) да засече дали димните люкове /димоотвеждащите прозорци/ ще се отворят за не повече от 60 секунди
6) внимателно да обходи всеки димен люк /димоотвеждащ прозорец/ и приточен отвор и да се увери, че не е възпрепятствано отварянето им чрез затрупване или складиране на стоки в близост до тях
7) да провери работят ли сирените за известяване на сработването
8) да провери дали не е нарушена непроницаемостта и огнеустойчивостта на пасивните димни бариери /таванни екрани/, начинът на спускане на активните димни бариери и възможността им за спускане до нивото на проектната височина на незадимяемата зона.
ІІ. За системи с принудително отвеждане на дим и топлина – т.е. такива с механични вентилатори за засмукване на дим и топлина и за приток на свеж въздух.
Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път в годината:
1)да проверява работата на вентилаторите в нормален режим
2)да проверява работата на вентилаторите в режим от втория източник на ел.захранване
3)да инициира подаване на сигнал за пожар и задейства засмукващите и приточните вентилатори
4)да провери цялостта на въздуховодите и дали не е нарушена огнеустойчивостта им
5)да засече дали за не повече от 60 секунди вентилаторите ще достигнат проектното си ниво на производителност
6)внимателно да обходи всеки отвор на смукателния и приточниявъздуховод и да се увери, че не е възпрепятствано засмукването или притока през тях чрез затрупване или складиране на стоки в близост до тях
7)да провери работят ли сирените за известяване на сработването
8)да провери дали не е нарушена непроницаемостта и огнеустойчивостта на пасивните димни бариери /таванни екрани/, начинът на спускане на активните димни бариери и възможността им за спускане до нивото на проектната височина на незадимяемата зона.
Всеки забелязан дефект от "Отговорното лице" трябва да се запише в "Дневника" на системата и колкото е възможно по-скоро да се уведоми "Компетентното лице", за да бъдат предприети действия за отстраняване.
След всеки осъществен контрол (годишен, извънреден) "Компетентното лице" съставя "Протокол", в който се описват всички извършени мероприятия.
Протоколът се съхранява от "Отговорното лице".

 

 

  BSODT1